• பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.

    இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

     

     

    அனைத்து வளங்களும் பெற்று மங்கலம் பொங்கிட பொங்கிடும் பொங்கல் எங்கும் தங்கிட AIBDPA தமி்ழ் மாநிலச்சங்கத்தின் இனிய  பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் !