• இனிய புத்தாண்டு 2016 நல்வாழ்த்துக்கள்

  சபதம்ஏற்போம் !  சபதம் ஏற்போம் !!

  புத்தாண்டில் சபதம் ஏற்போம் !!!

  நிறுத்தப்பட்ட மருத்துவப்படியை பெற 

  78.2% பஞ்சப்படியை பெற 

  புத்தாண்டில் சபதம் ஏற்போம் !!!!

   ஓய்வூதியத்தை பாதுகாப்போம் !

  ஓய்வூதியர்களை பாதுகாப்போம் !!

  பென்ஷனை பாதுகாக்க  போராடுவோம் ! 

  அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு 2016 நல்வாழ்த்துக்கள்.