• வேலூரில் வருமானவரி ஆலோசனைக் கூட்டம்.

    சிறப்பாக நடைபெற்ற வருமானவரி ஆலோசனைக் கூட்டம்.

                26-03-2016 இன்று வேலூர் AIBDPA மாவட்டச் சங்கம் ஏற்பாடு செய்த வருமானவரி ஆலோசனைக் கூட்டம் தோழர். K. கிருஷ்ணமூர்த்தி SDE RTD தலைமையில் நடைபெற்றது. வருமானவரி பிடித்தம் மற்றும் நிதிகள் சம்பந்தமான விளக்கங்களை திருமதி. ஸ்ரீ காயத்திரி தேவி (சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்) அவர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரிய முறையில் விளக்கிக் கூறினார். மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்த அந்தக் கூட்டத்தில் பெரும்பான்மையாக ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.