• சந்தோஷமான செய்தி – ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவப்படி – உத்தரவு வெளியீடு.

    ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவப்படி வழங்கிட உத்தரவு வெளியாகி உள்ளது.

           நமது தொடர் முயற்சியாலும் வலுவான போராட்டங்களாலும் BSNL நிர்வாகம் ஓய்வூதியர்களுக்கு முன்புபோல் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை மருத்துவப்படி வழங்கிட உத்தரவு வெளியிட்டுள்ளது.

     உத்தரவு எண் : BSNL / Admn.1 / 15-22 / 14 dated 11-04-2017.

                 2012 முதல் நிறுத்தப்பட்ட மருத்துவப்படி தொடர் முயற்சியால் மீண்டும் வழங்கிட BSNL நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கிடவும் பரிசார்த்தமாக 6 மாதங்கள் வழங்கிடவும் உத்தரவு வெளியாகி உள்ளது. உத்தரவு வெளியிட்ட BSNL நிர்வாகத்திற்கும் மருத்துவப்படி கிடைத்திட தொடர்ந்து போராடிய  AIBDPA தலைவர்களுக்கும் ஓய்வூதியர்களுக்கும் BSNLEU சங்கத் தலைவர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் தமிழ் மாநிலச் சங்கம் நன்றி பாராட்டுகிறது.