• மாநில நிர்வாகத்தோடு AIBDPA மாநிலச்சங்கம் சந்திப்பு

    மருத்துவப்படி  விருப்பப்படிவம் வழங்கிடவும் மற்றும் மருத்துவ பில்கள் காலதாமதத்தை தவிர்க்கக் கோரி மாநிலநிர்வாகத்தோடு மாநிலச்செயலர் சந்திப்பு 

     

         03-05-2017 அன்று நமது AIBDPA மாநிலச்சங்க நிர்வாகிகள் மாநில நிர்வாகத்திலுள்ள  DGM(F) மற்றும் CAO (F) சந்தித்து  மருத்துவப்படி விருப்பப்படிவம் (Option Form) வழங்குவதிலுள்ள காலதாமதத்தை சுட்டிக்காட்டி விவாதித்தனர். நிர்வாகம் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு Intranetல் வெளியிடுவதாக கூறியது.

        மருத்துவப்படி விருப்பப்படிவம் (Option Form) குறிப்பிட்ட கால  அவகாசத்திற்குள் பெருவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் கூறினர்.

              மேலும் மருத்துவ பில்கள் வழங்குவதில் சுணக்கம் உள்ளதை சுட்டிக்காட்டினர். அதனை விசாரித்து  காலதாமதம் களைவதாகவும் மாநில நிர்வாகம் கூறியுள்ள து.