• மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் !

    அனைவருக்கும் இனிய சர்வதேச மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் !

    அன்பினில் அறிவினில் உறைவிடமாய் பெண் உயர்ந்து விளங்கிட – பெண் விடுதலையே சமூக வளர்ச்சி என்ற நோக்கில் அனைத்து மகளிரும் சமூக விடுதலையோடு உயர்ந்திட சர்வதேச மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் !

    போற்றுவோம் பெண்மையை !!

    பெண்ணின் முன்னேற்றமே தேசத்தின் முன்னேற்றம்.