• 01-04-2018 முதல் IDA 0.3 % உயர்வு.

    IDA உயர்வு

    01-04-2018 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 0.3 சதம் உயர்ந்து மொத்தம் 126.9+0.3 =127.2 சதமாக கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

     

           According to the Consumer Price Index (CPI) released by the Labour Bureau, the IDA will be 127.2% from 01-04-2018, an increase of 0.3%. 126.9 + 0.3 = 127.2%.

    The orders may be issued in due course.