இனிய புத்தாண்டு 2016 நல்வாழ்த்துக்கள்

சபதம்ஏற்போம் !  சபதம் ஏற்போம் !!

புத்தாண்டில் சபதம் ஏற்போம் !!!

நிறுத்தப்பட்ட மருத்துவப்படியை பெற 

78.2% பஞ்சப்படியை பெற 

புத்தாண்டில் சபதம் ஏற்போம் !!!!

 ஓய்வூதியத்தை பாதுகாப்போம் !

ஓய்வூதியர்களை பாதுகாப்போம் !!

பென்ஷனை பாதுகாக்க  போராடுவோம் ! 

அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு 2016 நல்வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply