01-01-2016 முதல் பஞ்சப்படி உயர்வு 4.5 %

IDA உயர்வு

01-01-2016 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 4.5சதம் உயர்ந்து மொத்தம் 112.4 சதமாக கிடைக்கும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

 

Leave a Reply