உலக மகளீர் தினம்.

வேலூர் மகளீர் ஓய்வூதியர்கள் சிறப்பாக மகளீ்ர் தினக் கொண்டாட்டம்.

Leave a Reply