குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

66வது குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

279082

                    இந்திய மக்களுக்கு AIBDPA தமிழ் மாநிலச் சங்கத்தின் 66வது குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகிறது.

 

Leave a Reply