01-10-2016 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 5.5%

IDA உயர்வு

01-10-2016 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 5.5 சதம் உயர்ந்து மொத்தம் 120.3 சதமாக கிடைக்கும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply