வங்கிகளில் LIFE CERTIFICATE அளிக்கும் காலஅளவு நீடிப்பு.

2017 ஜனவரி 15 வரை உயிர் சான்று வளங்கும் கால அளவு நீடிப்பு.

            வங்கிகளில் புதிதாக துவங்கியுள்ள ரூபாய் 1000/-, 500/- நோட்டுக்களை மாற்றுவதன் பணி சுமையின் காரணமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் ஓய்வூதியர்களின் “உயிர்சான்று” ( LIFE CERTIFICATE ) வழங்கும் கால அளவை இந்த ஆண்டு 2017 ஜனவரி 15 வரை மத்திய அரசு நீட்டிப்பு செய்துள்ளது.

                 The central government has decided to extend the date of submission of life certificates by the pensioners in the banks up to 15th January, 2017 as the banks are completely engaged with the enormous work related to demonetisation of currency notes of Rs.1000 and Rs.500.

Leave a Reply