மருத்துவப்படி சில விளக்க உத்தரவு குறிப்புக்கள்

மருத்துவப்படி வழங்குவதில் உள்ள சந்தேகங்களுக்கான விளக்க உத்தரவுகள்.

After Corporate office issued orders restoring quarterly medical allowance ,limiting it to 50% of what was entitled, many queries and doubts are being raised, as to what would be the real impact of the order. In this connection the relevant order issued by the corporate office is given,which is self explanatory.

view the orderELIGIBILITY OF MEDICAL ALLOWANCE-RELEVANT ORDER. 

குடும்ப ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவச்செலவு (Medical Reimbursement Sheme)  ஈடுசெய்யும் திட்டத்தில் பயனளிப்பு சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கான உத்தரவு.

Another doubt being raised is whether family pensioners are eligible for MRS. Yes, they are very much eligible and the relevant order is reproduced.

view the order>FAMILY PENSIONERS ARE ELIGIBLE FOR MRS- CLARIFICATION

Leave a Reply