பஞ்சப்படி பட்டியல் (IDA table)

78.2 சத பஞ்சப்படி கணக்கீடு செய்ய பஞ்சப்படி பட்டியல் (IDA table) காணவும்.

cdaida

cdaida

Leave a Reply