கருத்தரங்கம் வெற்றிபெற AIBDPA வாழ்த்துகிறது.

 BSNLEU தமிழ்மாநிலச்சங்கம் நடத்தும் மகத்தான நவம்பர்புரட்சியின் நூற்றாண்டுவிழா கருத்தரங்கம் வெற்றிபெற AIBDPA தமிழ்மாநிலச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது !…

 

Leave a Reply